Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN na delu območja gospodarske cone "Za Livom"

09.06.2020 Sidonija Z. 384